EXCISE SEAL / АКЦИЗДИК МАРКА

The quality of Kyrgyz Vodka is monitored by the Kyrgyz Ministry of Agriculture, Department of Alcohol, according to the rigid standards of the Soviet Union.

Кыргыз арагынын сапаты Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү
өнөр жай министирлигинин спирт жана алкоголдук продукцияларын өндүрүү, сактоо жана сатуу мамлекеттик агенттигинин Советтик Союздун сүрдүү стандарттарына жараша көзөмөлдөнөт.

BOTTLE / БӨТӨЛКӨ

There are various ways of storing Vodka in the Kyrgyz Republic.
For export, Bishkek Vodka will be available in this standardized bottle.

Кыргыз Республикасында аракты сактоо ыкмалары ар кандай. Экспорт үчүн «Bishkek Vodka» арагы атайын бөтөлкөлөлөрдө гана болот.

KYRGYZ VODKA / КЫРГЫЗ АРАГЫ

The Kyrgyz Republic is a Central Asian country of incredible natural beauty and proud nomadic traditions. The quality and purity of the country’s natural resources, refined by authentic methods of vodka production, have led to a vodka of unequalled character. Due to the region’s arduous terrain, this vodka never traveled beyond the country’s borders.

Кыргыз Республикасы Борбордук Азиянын табигый сулуу, керемет жана көчмөн элинин салттарын сактап келген мамлекети. Өлкөнүн сапаттуу жана таза табигый ресурстары жана өндүрүштүн оригиналдуу методу Кыргыз арагына теңелгиз мүнөз берет.

STRAP / БАЙЛАМТА

Traditionally used to affix the label, the strap has an additional important role: capturing and containing the spirit of the vodka. Exported Bishkek Vodka has traveled a long way through obscure and troubled parts of our world.

Этикетканы кармоо үчүн колдонулган байламтанын өзгөчө мааниси бар - арактын рухун сактоо. Экспорттолгон «Bishkek Vodka» дүйнөнүн сырдуу жана кыйын жерлери аркылуу узун жол жүрүп келген.

NAME / АТЫ

‘The art of Vodka is not achieving smoothness through industrious distillation and filtering. The art of Vodka is preserving character.’ The taste of Bishkek Vodka reflects its origin and the quality of its ingredients.
Exported from Bishkek, capital of the Kyrgyz Republic.

«Арактын чыгармачылыгы - бул жумшак даамга өндүрүштүк тазалоо аркылуу жетүү эмес. Арактын чыгармачылыгы – бул өз мүнөзүн сактап калуу». «Bishkek Vodka» арагынын даамы анын сапатын жана камтыгын чагылдырат. Кыргыз Республикасынын баш калаасы Бишкектен экспорттолгон.

SERIAL NUMBER / СЕРИЯЛЫК НОМУР

The first thousand bottles of Bishkek Vodka ever to leave the Kyrgyz Republic will be numbered by hand. Click here for the list of available numbers.

«Bishkek Vodka» арагынын биринчи 1000 бөтөлкөсү атайын кол жазма аркылуу номурланган. Бош номурларынын тизмесин көрүү үчүн бул жерге басыңыз.

641 GRAM / 641 ГРАММ

In the Kyrgyz Republic vodka is ordered and consumed by weight.
Bishkek Vodka consists of 40% alcohol and 60% water and the standard export bottle contains about 70 centiliter.

Кыргыз Республикасында арак салмак боюнча алынат жана ичилет. «Bishkek Vodka» арагы 40% алкоголдон жана 60% суудан турат, кадимки экспорттук бөтөлкөнүн көлөмү - 0,7 литр.

EMBOSSED SEAL / ӨЗГӨЧӨ МӨӨР

Throughout history, the Kyrgyz Republic has been renown for the purity of air, grain, and water of its mountainous peaks.
Each batch of Vodka is submitted to thorough inspection and testing; the embossed label is reserved for Vodka of the highest quality.

Кыргыз Республикасы кылымдар бою өзүнүн таза абасы, арпа-буудайы жана тоодон келген тунук суусу менен белгилүү. Арактын ар бир партиясы тыкандык менен текшерилет: өзгөчө мөөр эң жогорку сапаттуу аракка гана басылат.

LABEL / ЭТИКЕТКА

The label on a bottle of Bishkek Vodka is handmade from start to finish. Beware of forgeries.

«Bishkek Vodka» арагынын этикеткасы башынан аягына чейин колго кылынат. Жасалмалардан этият болуңуз.